— FIKES UNAS —

SK Perubahan Nama DIV Ke S1 Kebidanan

SK Perubahan Nama Prodi Sarjana Kebidanan Terapan ke Sarjana Kebidanan